Úvod > Notářská činnost > Dědictví

Dědictví

Notář z pověření soudu jako soudní komisař projednává dědictví, které je svébytnou formou soudního řízení. Notář jako odborník na dědické právo má v této agendě postavení nezávislého a nestranného orgánu, kterého si nevolí účastníci, nýbrž věc je mu přidělována podle předem stanoveného rozvrhu.

Dědické řízení je zahajováno zpravidla bez návrhu, na základě vystaveného úmrtního listu, který zasílá soudu orgán vedoucí matriku. Notář na základě pověření soudu poté v součinnosti s účastníky řízení zjišťuje okruh dědiců a rozsah majetku zůstavitele. V zájmu dědiců je poskytnout co nejpřesnější údaje o zanechaném majetku zůstavitele, aby se po ukončení dědického řízení mohli dědicové tohoto majetku ujmout.

Dědění je upraveno v občanském zákoníku, který připouští dědění ze zákona a ze závěti. Tento zákon stanoví náležitosti kladené na platnost závěti, vymezuje pořadí skupin dědiců ze zákona, upravuje možnost odmítnutí či neodmítnutí dědictví. Pokud zůstavitel nezanechal závěť a nemá dědice ze zákona, připadá dědictví státu. Na právní nástupce zůstavitele přecházejí dluhy zůstavitele v poměru k nabytému majetku.

Notáři přísluší za projednání dědictví odměna, jejíž výše se odvíjí od rozsahu zůstavitelova majetku.

Nabytí majetku děděním podléhá zdanění. Nejbližší pozůstalí (mj. příbuzní v řadě přímé, manželé, sourozenci a jejich děti, děti manžela) však jsou od dědické daně osvobozeni.

Další informace o dědictví naleznete na internetové adrese Notářské komory České republiky www.nkcr.cz notářské služby dědictví.