Úvod > Notářská činnost > Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Majetek nabytý kterýmkoli z manželů za trvání manželství má až na výjimky povahu společného jmění manželů. Výjimkou je smlouva upravující režim společného jmění manželů, nejčastěji o zúžení či rozšíření společného jmění manželů. Tato smlouva musí mít ze zákona formu notářského zápisu a lze ji uzavřít jak za trvání manželství, tak před manželstvím (tzv. předmanželská smlouva). Smyslem takové smlouvy je vyloučení majetkových sporů po zániku manželství či zohlednění rozdílu v majetkovém vstupu partnerů do manželství nebo zásluhách o získání majetku.

Uvedená smlouva může eliminovat důsledky podnikatelského rizika jednoho z partnerů (obvykle podnikajícího), zejména postižení majetku v souvislosti s odpovědností za dluhy jednoho z partnerů, avšak za předpokladu, že třetí osoba (věřitel) o existenci takové smlouvy ví.

Všechny smlouvy, upravující majetkové poměry manželů nebo snoubenců, se pro účely právní jistoty do budoucna, evidují v Centrálním informačním systému Notářské komory ČR v tzv. Centrální evidenci manželských smluv (CEMS). Zápis smlouvy do systému provádí notář, který smlouvu sepsal, a to bezodkladně po nabytí její účinnosti (zpravidla po uzavření smlouvy).

Další informace o majetkových smlouvách manželů a snoubenců naleznete na internetové adrese Notářské komory České republiky www.nkcr.cz notářské služby majetkové smlouvy manželů a snoubenců