Úvod > Notářská činnost > Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

Významným nástrojem prevence práva, tedy předcházení sporům, je notářský zápis obsahující svolení zavázané osoby s přímou vykonatelností notářského zápisu. Od 1.7.2009 zákon umožňuje takové svolení v zásadě ve třech druzích právních listin. Ve dvou případech se jedná o dohodu účastníků, třetí případ je v podobě jednostranného právního úkonu dlužníka.

Prvným příkladem je notářský zápis o právním úkonu, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitou pohledávku druhého účastníka vyplývající ze zakládaného závazkového vztahu (např. kupní smlouva, kde v případě nezaplacení kupní ceny kupující svoluje s přímou vykonatelností závazku k zaplacení).

Dalším typem je notářský zápis o právním úkonu, v němž dlužník jednostranně uzná peněžitou pohledávku věřitele a současně svoluje s vykonatelností notářského zápisu. U tohoto typu notářského zápisu není třeba účasti věřitele.

Posledním druhem notářského zápisu je dohoda věřitele a dlužníka, v níž dlužník svoluje s vykonatelností notářského zápisu pro případ, že svůj závazek řádně a včas nesplní.

Uvedené notářské zápisy přispívají k působení na dlužníka s cílem přesvědčit ho o nutnosti dodržování smluvních závazků a dobrovolného plnění jeho povinností.

V praxi nejčastěji používanou listinou je svolení dlužníka v rámci dohody. Jedná se o procesní dohodu, která ze zákona vyžaduje formu veřejné listiny, tj. např. notářského zápisu. Dohodu uzavírají věřitel s dlužníkem, kteří před notářem prohlašují za nesporné, že je mezi nimi založen hmotněprávní závazkový právní vztah, na jehož základě je dlužník zavázán plnit věřiteli konkrétní závazek. Dlužník zároveň v dohodě prohlašuje, že pro případ řádného a včasného nesplnění své povinnosti, je věřitel oprávněn bez předchozího nalézacího soudního řízení uplatnit tuto dohodu s návrhem na zpeněžení majetku dlužníka za účelem uspokojení své pohledávky.

Dohoda nemá věcně-právní účinky a působí vždy jen proti osobě dlužníka. Pokud v době podání návrhu na zpeněžení majetku dlužník žádný majetek nemá, pak i takový návrh bude neúspěšný. Je proto vždy nezbytné, aby věřitel dohodu kombinoval například se zástavní smlouvou nebo jiným typem smlouvy o zajištění závazků.

Podstatná je skutečnost, že dlužník se uzavřením dohody dobrovolně dostává do právního postavení subjektu pravomocně odsouzeného pro nesplnění závazku. Je pouze na něm, zda svůj závazek bude v budoucnu plnit svědomitě nebo nikoliv. O těchto právních důsledcích dohody musí notář dlužníka vždy náležitě poučit.

Další informace o notářských zápisech jako podkladu pro exekuci naleznete na internetové adrese Notářské komory České republiky www.nkcr.cz notářské služby notářský zápis jako podklad pro exekuci.