Úvod > Notářská činnost > Ověřování a osvědčování

Ověřování a osvědčování

Notář ověřuje shodu opisu nebo kopie s originálem listiny (vidimace). Také ověřuje pravost podpisu žadatele na listině (legalizace).

Vidimace označuje činnost notáře, která spočívá v úředním konstatování shody předložené listiny s jinou listinou - originálem nebo úředně ověřeným opisem nebo kopií. Notářský řád uvádí, které listiny vidimovat nelze. Výčet je demonstrativní a jedná se například o občanské průkazy, vojenské průkazy, pasy, směnky, šeky, vkladní knížky, geometrické plány, rysy apod. Pokud je listina vyhotovena v jazyce, který notář nezná, pak může listinu vidimovat pouze v případě, že je před notářem opis této listiny pořízen prostřednictvím kopírovacího zařízení.

Legalizace je definována jako činnost notáře, která spočívá v úředním konstatování, že na listině připojený podpis je podpisem konkrétní osoby. Děje se tak dvojím způsobem:
- žadatel před notářem konkrétní listinu vlastnoručně podepíše,
- žadatel před notářem prohlásí, že podpis, který je na konkrétní listině připojen, je jeho vlastnoručním podpisem.
Evidence legalizovaných podpisů se vede v ověřovací knize, kam se zapisují osobní data žadatele o legalizaci, označení podepisované listiny a dále se připojuje osobní podpis žadatele o legalizaci. Každý podpis žadatele má v této evidenci své číslo. Žadatel musí notáři prokázat svou totožnost.
Legalizovat podpis lze pouze na konkrétní listině. Nelze proto, jak často žadatelé po notáři vymáhají, legalizovat podpis na nevyplněném formuláři pro nejrůznější instituce nebo dokonce podpis na bianco papíru. Argument, že notář je povinen legalizovat podpis žadatele a nestarat se o obsah listiny, z pohledu zákona neobstojí.
Pokud notář neovládá jazyk, v němž je listina sepsána, vyzve žadatele, aby předložil překlad listiny soudním tlumočníkem. Nestane-li se tak, notář provedení legalizace odmítne.

Má-li být vidimovaná listina nebo listina s legalizovaným podpisem použita v zahraničí, je třeba, aby ověřovací doložku podepsal vždy osobně notář nebo jeho trvalý zástupce. Ověření jiným pracovníkem notáře je v tomto případě nedostatečné.
Další informace nezbytné pro použití ověřených listin v zahraničí (apostilace, superlegalizace) naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz - hledat vyšší ověření ověřování listin podle Haagské úmluvy.

Důležité je vědět, že ani vidimací ani legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Notář také neodpovídá za obsah vidimované listiny ani za obsah listiny, na níž legalizoval podpisy žadatelů.

Další informace o ověřování naleznete na internetové adrese Notářské komory České republiky www.nkcr.cz notářské služby ověřování a osvědčování.