Úvod > Notářská činnost > Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Zástavní právo je institut, který má dvojí funkci, a to funkci zajišťovací a funkci uhrazovací.
Funkce zajišťovací spočívá ve vytváření tlaku na dlužníka s cílem zabezpečit pro věřitele řádné a včasné plnění dlužníkova závazku. Zástavce, který dal svou věc do zástavy je si vědom nebezpečí, že v případě nesplnění závazku může o zástavu přijít.

Funkce uhrazovací přichází na řadu v případě, že dlužník dobrovolně svůj závazek vůči věřiteli nesplnil. Věřitel pak může navrhnout, aby zástava byla zpeněžena a dosažená cena použita na uspokojení zajištěné pohledávky věřitele. Zbývající finanční částka z dosažené ceny (je-li ještě jaká), náleží zástavci.

Zástavní právo může váznout na nemovitosti, ale také na jakékoliv jiné věci nebo právu.

Dle českého práva musí být zástavní smlouva k nemovitostem, které se neevidují v katastru nemovitostí, k věci hromadné, k souboru věcí a též k věci movité, která se neodevzdává do dispozice věřiteli, sepsána formou notářského zápisu. Důvodem je skutečnost, že vznik zástavního práva nastává zápisem zástavního práva do Rejstříku zástav, vedeného Notářskou komorou České republiky v elektronické podobě.

Další informace o zástavní smlouvě a o Rejstříku zástav naleznete na internetové adrese Notářské komory České republiky www.nkcr.cz notářské služby zástavní smlouvy a Rejstřík zástav.